وضعیت مقاله
جهت استعلام از آخرین وضعیت مقاله خود، کد رهگیری مقاله را در کادر زیر وارد نمایید.


 


اعضای تحریریه

مدیرمسئول و صاحب امتیاز: دکتر محمدجواد کاظمینی

سردبیر: دکتر محمود میناوند

مدیر اجرایی: دکتر میلاد فتحی

پشتیبانی توسط موسسه مطبوعاتی مطالعات کاربردی شباک

راهنمای نگارش مقالاتمحورهای اصلی نشریه

محور اصلی 
مهندسی سازه
مهندسی ژئوتکنیک
مدیریت ساخت و اجرا
مهندسی زلزله و بهسازی لرزه‌ای
نقشه برداری، ژئودزی و ژئوماتیک
مهندسی منابع آب، سازه‌های هیدرولیکی و دریایی
مهندسی راه، حمل و نقل و ترافیک
مهندسی محیط‌زیست و توسعه پایدار
فناوری‌های نوین در مهندسی عمران
ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
آموزش، توسعه و دیگر مطالعات مهندسی عمران

محورهای فرعی نشریه
محور فرعیمحور اصلی 
سازه‌های بتنی و فولادیمهندسی سازه
روش اجزاء محدودمهندسی سازه
تحلیل غیر ارتجاعی سازمهندسی سازه
تکنولوژی بتن و بتن پیش‌تنیدهمهندسی سازه
طراحی ساختمان‌های صنعتمهندسی سازه
مکانیک محیط پیوست و مکانیک شکستمهندسی سازه
طراحی غشاء و پوستمهندسی سازه
اندرکنش سازه و خاکمهندسی سازه
پایش سلامت سازه هامهندسی سازه
تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته در مهندسی سازهمهندسی سازه
دیگر موضوعات مرتبط با مهندسی سازهمهندسی سازه
رفتار خاک، بهسازی خاک و خاک مسلحمهندسی ژئوتکنیک
ژئوتکنیک لرزه‌ایمهندسی ژئوتکنیک
ژئوتکنیک زیست محیطیمهندسی ژئوتکنیک
مکانیک سنگ و زمین شناسی مهندسی مهندسی ژئوتکنیک
اندر کنش خاک و سازهمهندسی ژئوتکنیک
طراحی و اجراء تونل و فضاهای زیرزمینیمهندسی ژئوتکنیک
روش اجزاء مرزی و روش‌های حدی در مکانیک خاکمهندسی ژئوتکنیک
تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته در مهندسی ژئوتکنیکمهندسی ژئوتکنیک
سدهای خاکیمهندسی ژئوتکنیک
طراحی مدفن زبالهمهندسی ژئوتکنیک
روش اجزاء مجزامهندسی ژئوتکنیک
تحقیقات صحرایی و اکتشافات ژئوفیزیکمهندسی ژئوتکنیک
تئوری انفجار و طراحی سازه ها در برابر آنمهندسی ژئوتکنیک
دیگر موضوعات مرتبط با مهندسی ژئوتکنیکمهندسی ژئوتکنیک
مقررات پیمان، حقوق ساخت و مدیریت منابع انسانیمدیریت ساخت و اجرا
برنامه‌ریزی و کنترل پروژهمدیریت ساخت و اجرا
روش‌های ساختمدیریت ساخت و اجرا
تحلیل و طراحی سیستم‌هامدیریت ساخت و اجرا
مدیریت پروژه، مدیریت مالی و حسابداری پروژهمدیریت ساخت و اجرا
مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست مدیریت ساخت و اجرا
مدیریت ماشین آلات ساختمدیریت ساخت و اجرا
تحقیق در عملیاتمدیریت ساخت و اجرا
سیستم‌های اطلاعات مدیریتمدیریت ساخت و اجرا
تعمیر و تقویت سازهمدیریت ساخت و اجرا
مدلسازی اطلاعات ساختمدیریت ساخت و اجرا
مدیریت نگهداری پروژه های عمرانی مدیریت ساخت و اجرا
اقتصاد مهندسی پیشرفتهمدیریت ساخت و اجرا
تحلیل و طراحی سیستم‌هامدیریت ساخت و اجرا
مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیستمدیریت ساخت و اجرا
دیگر موضوعات مرتبط با مدیریت ساخت و اجرامدیریت ساخت و اجرا
طراحی لرزه‌ای سازه‌ها و دینامیک سازه‌ها مهندسی زلزله و بهسازی لرزه‌ای
لرزه شناسی و مهندسی زلزلهمهندسی زلزله و بهسازی لرزه‌ای
دینامیک خاک و ژئوتکنیک لرزه‌ایمهندسی زلزله و بهسازی لرزه‌ای
تحلیل عدم قطعیت ها و مبانی مدیریت خطرمهندسی زلزله و بهسازی لرزه‌ای
ارتعاشات تصادفیمهندسی زلزله و بهسازی لرزه‌ای
اندر کنش خاک و سازهمهندسی زلزله و بهسازی لرزه‌ای
تحلیل غیرارتجاعی سازه‌هامهندسی زلزله و بهسازی لرزه‌ای
سدهای خاکیمهندسی زلزله و بهسازی لرزه‌ای
تحلیل خطر زلزله و تحلیل قابلیت اعتمادمهندسی زلزله و بهسازی لرزه‌ای
مخاطرات زمین شناختیمهندسی زلزله و بهسازی لرزه‌ای
طراحی لرزه‌ای سازه‌ها بر اساس عملکردمهندسی زلزله و بهسازی لرزه‌ای
کنترل لرزه‌ای سازه‌هامهندسی زلزله و بهسازی لرزه‌ای
تئوری انفجار و طراحی سازه‌ها در برابر آنمهندسی زلزله و بهسازی لرزه‌ای
اندر کنش آب و سازهمهندسی زلزله و بهسازی لرزه‌ای
روش تخریب ساختمانمهندسی زلزله و بهسازی لرزه‌ای
دیگر موضوعات مرتبط با مهندسی زلزله و بهسازی لرزه‌ایمهندسی زلزله و بهسازی لرزه‌ای
فتوگرامترینقشه برداری، ژئودزی و ژئوماتیک
ژئودزینقشه برداری، ژئودزی و ژئوماتیک
سنجش از دورنقشه برداری، ژئودزی و ژئوماتیک
سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS)نقشه برداری، ژئودزی و ژئوماتیک
ژئو دینامیکنقشه برداری، ژئودزی و ژئوماتیک
دیگر موضوعات مرتبط با نقشه‌برداری، ژئودزی و ژئوماتیکنقشه برداری، ژئودزی و ژئوماتیک
سدهای خاکی و سدهای بتنیمهندسی منابع آب، سازه‌های هیدرولیکی و دریایی
هیدرولیک و هیدرودینامیکمهندسی منابع آب، سازه‌های هیدرولیکی و دریایی
طراحی هیدرولیکی سازه‌هامهندسی منابع آب، سازه‌های هیدرولیکی و دریایی
مدل‌های آشفتگیمهندسی منابع آب، سازه‌های هیدرولیکی و دریایی
مهندسی رودخانهمهندسی منابع آب، سازه‌های هیدرولیکی و دریایی
مهندسی رسوب و فرسایشمهندسی منابع آب، سازه‌های هیدرولیکی و دریایی
سامانه‌های برق آبیمهندسی منابع آب، سازه‌های هیدرولیکی و دریایی
مهندسی و مدیریت سیلاب و شکست سدمهندسی منابع آب، سازه‌های هیدرولیکی و دریایی
تئوری الاستیسیته و پلاستیسیتهمهندسی منابع آب، سازه‌های هیدرولیکی و دریایی
ارزیابی اثرات زیست محیطیمهندسی منابع آب، سازه‌های هیدرولیکی و دریایی
طراحی و اجرای تونل و فضاهای زیرزمینیمهندسی منابع آب، سازه‌های هیدرولیکی و دریایی
اندر کنش آب و سازهمهندسی منابع آب، سازه‌های هیدرولیکی و دریایی
دیگر موضوعات مرتبط با مهندسی منابع آب، سازه‌های هیدرولیکی و دریاییمهندسی منابع آب، سازه‌های هیدرولیکی و دریایی
تحلیل و ارزیابی سیستم‌های حمل و نقلمهندسی راه، حمل و نقل و ترافیک
مهندسی ترافیکمهندسی راه، حمل و نقل و ترافیک
برنامه‌ریزی حمل و نقلمهندسی راه، حمل و نقل و ترافیک
طرح هندسی راه پیشرفته مهندسی راه، حمل و نقل و ترافیک
ایمنی در ترافیک و تحلیل خطر در حمل و نقلمهندسی راه، حمل و نقل و ترافیک
مدیریت تعمیر و نگهداری راه و طراحی روسازی بتنی مهندسی راه، حمل و نقل و ترافیک
مهندسی راه آهنمهندسی راه، حمل و نقل و ترافیک
حمل و نقل ریلی، دریایی و کالامهندسی راه، حمل و نقل و ترافیک
مدیریت روسازی راه‌ها، پارکینگ‌ها و فرودگاه‌ها مهندسی راه، حمل و نقل و ترافیک
سیستم حمل و نقل هوشمندمهندسی راه، حمل و نقل و ترافیک
حمل و نقل همگانی و مدیریت و اقتصاد حمل و نقلمهندسی راه، حمل و نقل و ترافیک
تجزیه و تحلیل ایمنی راهمهندسی راه، حمل و نقل و ترافیک
دیگر موضوعات مرتبط با مهندسی راه، حمل و نقل و ترافیکمهندسی راه، حمل و نقل و ترافیک
مبانی انتقال و انتشار و مدل‌سازی آلاینده‌هامهندسی محیط‌زیست و توسعه پایدار
اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلابمهندسی محیط‌زیست و توسعه پایدار
اصول مهندسی و مدیریت پسماندمهندسی محیط‌زیست و توسعه پایدار
اصول مهندسی آلودگی هوامهندسی محیط‌زیست و توسعه پایدار
توسعه پایدار و مدیریت محیط‎زیستمهندسی محیط‌زیست و توسعه پایدار
مدیریت کیفیت منابع آبمهندسی محیط‌زیست و توسعه پایدار
ژئوتکنیک زیست محیطی مهندسی محیط‌زیست و توسعه پایدار
برنامه‌ریزی و مدیریت محیط‌زیستمهندسی محیط‌زیست و توسعه پایدار
ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌های عمرانیمهندسی محیط‌زیست و توسعه پایدار
بیوتکنولوژی محیط‌زیستمهندسی محیط‌زیست و توسعه پایدار
دیگر موضوعات مرتبط با مهندسی محیط زیست و توسعه پایدارمهندسی محیط‌زیست و توسعه پایدار
تکنولوژی‌های نوین ساخت در مهندسی عمرانفناوری‌های نوین در مهندسی عمران
نانوفناوری مهندسی عمرانفناوری‌های نوین در مهندسی عمران
مصالح نوین و پیشرفتهفناوری‌های نوین در مهندسی عمران
فناوری‌های نوین، محیط‌زیست و مهندسی عمرانفناوری‌های نوین در مهندسی عمران
دیگر موضوعات مرتبط با فناوری‌های نوین در مهندسی عمرانفناوری‌های نوین در مهندسی عمران
مدیریت بحران و HSEایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
ایمنی و مدیریت ریسک در مهندسی عمرانایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
ارزیابی، مدیریت و کاهش ریسکایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
تاب‌آوری ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
پدافند غیرعامل در پروژه‌های عمرانیایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
دیگر موضوعات مرتبط با ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیرعاملایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
آموزش‌های دانشگاهی مهندسی عمرانآموزش، توسعه و دیگر مطالعات مهندسی عمران
آموزش‌های حرفه‌ای مهندسی عمرانآموزش، توسعه و دیگر مطالعات مهندسی عمران
توسعه مهارت جامعه مهندسی عمرانآموزش، توسعه و دیگر مطالعات مهندسی عمران
پژوهش‌های حوزه مهندسی عمرانآموزش، توسعه و دیگر مطالعات مهندسی عمران
مطالعات میان رشته‌ای در مهندسی عمرانآموزش، توسعه و دیگر مطالعات مهندسی عمران
دیگر موضوعات مرتبط آموزش و توسعه مهندسی عمرانآموزش، توسعه و دیگر مطالعات مهندسی عمران


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تماس با تحریریه

تلفن:   02133202487

فکس: 02143857124 و  همراه: 09905980206

نشانی: کرج،بلوار باغستان، بین خیابان پنجم و ششم، روبروی مجموعه ورزشی انقلاب، پلاک 735، ساختمان پرند، واحد یک

تهران، افسریه، 15 متری چهارم، خیابان 38، پلاک 28، واحد 2

رایانامه: Shij.journals@gmail.com

 

پاسخگویی تلفنی: شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 14

تلفن خارج از ساعات اداری: 09105360230

سامانه مدیریت نشریات شباک