آخرین وضعیت مقاله
جهت استعلام از آخرین وضعیت مقاله خود، کد رهگیری مقاله را در کادر زیر وارد نمایید.


 


تماس با دفتر فصلنامه

تلفن: 02634453131

همراه: 09905980206

 کرج، آزادگان، ابتدای بلوار مطهری، خیابان شهید سبحانی، پلاک48، واحد4

Shij.journals@gmail.com

تلفن موارد اضطراری: 09105360230

 

پاسخگویی تلفنی:

شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 تا 12:30

خارج از این ساعات پیام با شماره 09905980206:

راهنمای نگارش مقالات

مشابهت‌یابی مقالات نشریه

مقالات ارسالی برای نشریه، پیش از انتشار با استفاده از سامانۀ «سمیم نور» مشابهت‌یابی خواهند شد. در صورت وجود همانندی غیرموجه، مقاله در هر مرحله (حتی پس از صفحه‌آرایی) برای بازبینی و اصلاح به نویسنده مسئول ارجاع داده می‌شود. شایان ذکر است مقالاتی که محتوای آن‌ها مصداق سرقت علمی یا ادبی تشخیص داده شوند از روند داوری و انتشار حذف می‌شوند.محورهای اصلی نشریه

محور اصلی 
برنامه‌ریزی شهری
مبانی نظری و تاریخ شهرسازی
مطالعات طراحی شهری
مدیریت شهری
شهرسـازی ایرانی و اسلامی
شهرسازی و توسعه پایدار
اخلاق حرفه‌ای، آموزش و پژوهش در شهرسازی
ارتباط دوسویه معماری و شهرسازی
آسیب‌های شهری و سكونتگاه‌هاي غيررسمي
شهرسازی و پایداری اجتماعی و فرهنگی
مرمت و احيا بافت‌های تاریخی شهری
محیط‌زیست، اقلیم و شهرسازی
شهرسازی و اقتصاد شهری
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در شهرسازی
گردشگری شهری
جامعه‌شناسی شهری
مدیریت دانش و مطالعات میان‌رشته‌ای در شهرسازی

محورهای فرعی نشریه
محور فرعیمحور اصلی 
نظريه‌هاي برنامه‌ريزي شهريبرنامه‌ریزی شهری
روش‌ها و فنون برنامه‌ريزي شهريبرنامه‌ریزی شهری
برنامه‌ريزي حمل و نقل درون شهريبرنامه‌ریزی شهری
تجارب برنامه‌ريزي شهري ايران و جهانبرنامه‌ریزی شهری
برنامه‌ريزي كاربري زمينبرنامه‌ریزی شهری
برنامه‌ريزي راهبردی برنامه‌ریزی شهری
بهسازي و نوسازي شهريبرنامه‌ریزی شهری
برنامه‌ريزي و طراحي زيرساخت‌هابرنامه‌ریزی شهری
سيستم هاي اطلاعات مکاني سه بعديبرنامه‌ریزی شهری
حقوق شهري ارزيابي اثرات توسعهبرنامه‌ریزی شهری
کاربرد نظام اطلاعات شهریبرنامه‌ریزی شهری
دیگر موضوعات مرتبط در برنامه‌ریزی شهریبرنامه‌ریزی شهری
سیر اندیشه‌های شهرسازیمبانی نظری و تاریخ شهرسازی
تاریخ شهرسازی در ایرانمبانی نظری و تاریخ شهرسازی
تاریخ شهرسازی جهانمبانی نظری و تاریخ شهرسازی
مبانی نظری در شهرسازیمبانی نظری و تاریخ شهرسازی
مطالعات تطبیقی در شهرسازیمبانی نظری و تاریخ شهرسازی
اندیشه‌های فلسفی شهرمبانی نظری و تاریخ شهرسازی
ارتباط حقوق و فقه در شهرسازیمبانی نظری و تاریخ شهرسازی
دیگر موضوعات مرتبط مبانی نظری و تاریخ شهرسازیمبانی نظری و تاریخ شهرسازی
مبانی نظري، اندیشه‌ها و نظریات طراحی شهريمطالعات طراحی شهری
درك و بیان محیط شهريمطالعات طراحی شهری
روش‌ها و فنون طراحی شهريمطالعات طراحی شهری
منظر و زیبایی‌شناسی شهریمطالعات طراحی شهری
طراحی شبکه‌های درون‌شهریمطالعات طراحی شهری
دیگر موضوعات مرتبط در طراحی شهریمطالعات طراحی شهری
نظریه‌ها و تحولات مدیریت شهریمدیریت شهری
حقوق شهری و قوانین شهرسازیمدیریت شهری
مدیریت منابع انسانی در مدیریت شهریمدیریت شهری
مدیریت مالی و بودجه شهرداری‌هامدیریت شهری
برنامه‌ریزی در مدیریت شهری، اصول، روش‌ها و چالش‌هامدیریت شهری
مدیریت سامانه‌های حمل‌ونقل شهریمدیریت شهری
دیگر موضوعات مرتبط در مدیریت شهریمدیریت شهری
الگوهای توسعه و مدیریت شهر ایرانی اسلامیشهرسـازی ایرانی و اسلامی
هویت اسلامی در شهرسازی ایرانشهرسـازی ایرانی و اسلامی
بوم‌گرایی و نقش آن در شهرسازیشهرسـازی ایرانی و اسلامی
نقش معانی و مفاهیم در سازمان‌دهی شهرهای ایرانی اسلامیشهرسـازی ایرانی و اسلامی
نقش آموزه‌های دینی در شکل‌گیری شهرسازیشهرسـازی ایرانی و اسلامی
حکمت اسلامی ایرانی شهرسازیشهرسـازی ایرانی و اسلامی
دیگر موضوعات مرتبط در شهرسازی ایرانی و اسلامیشهرسـازی ایرانی و اسلامی
ارتباط شهرسازی و توسعه پایدارشهرسازی و توسعه پایدار
نقش مدیریت شهری در توسعه پایدارشهرسازی و توسعه پایدار
شناخت شاخص‌ها، سیاست‌ها، موانع و محدودیت‌های توسعه شهری پایدارشهرسازی و توسعه پایدار
حكمروايي شايسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدارشهرسازی و توسعه پایدار
شهرسازی پایدار و الگوهای توسعه آن شهرسازی و توسعه پایدار
دیگر موضوعات مرتبط در شهرسازی و توسعه پایدارشهرسازی و توسعه پایدار
اخلاق حرفه‌اي در شهرسازیاخلاق حرفه‌ای، آموزش و پژوهش در شهرسازی
اخلاق حرفه‌ای و آموزش در شهرسازیاخلاق حرفه‌ای، آموزش و پژوهش در شهرسازی
روش‌های آموزشی نوین در شهرسازیاخلاق حرفه‌ای، آموزش و پژوهش در شهرسازی
ارتباط دوسویه آموزش و مدیریت شهریاخلاق حرفه‌ای، آموزش و پژوهش در شهرسازی
روش‌های کمی و کیفی پیشرفته در شهرسازیاخلاق حرفه‌ای، آموزش و پژوهش در شهرسازی
فناوری اطلاعات در شهرسازیاخلاق حرفه‌ای، آموزش و پژوهش در شهرسازی
طراحی محیط، معماری و شهرسازیارتباط دوسویه معماری و شهرسازی
ارتباط طراحان شهری و معمارانارتباط دوسویه معماری و شهرسازی
تاریخ و مبانی معماری نظری مشترک معماری و شهرسازیارتباط دوسویه معماری و شهرسازی
سكونتگاه‌هاي غيررسمي، چالش‌های فرهنگی و راهكارهای کالبدی و غیر کالبدیآسیب‌های شهری و سكونتگاه‌هاي غيررسمي
ناهنجاری‌های فرهنگی، کجروی‌های اجتماعی و آسیب‌های شهریآسیب‌های شهری و سكونتگاه‌هاي غيررسمي
آلودگی‌های شهری، امنيت رواني و اجتماعي در شهرهاآسیب‌های شهری و سكونتگاه‌هاي غيررسمي
دیگر موضوعات مرتبط در آسیب‌های شهری و سكونتگاه‌هاي غيررسميآسیب‌های شهری و سكونتگاه‌هاي غيررسمي
توجه به فرهنگ در شهرسازی، مباني نظري و شاخص‌هاشهرسازی و پایداری اجتماعی و فرهنگی
ارتباط دوسویه شهرسازی و فرهنگ و نقش آن در رفتارهاي اجتماعيشهرسازی و پایداری اجتماعی و فرهنگی
شناخت الگوهای پايداری فرهنگی در شهرسازی ايرانشهرسازی و پایداری اجتماعی و فرهنگی
پیوست فرهنگی و طرح‌های شهریشهرسازی و پایداری اجتماعی و فرهنگی
دیگر موضوعات مرتبط در شهرسازی و پایداری اجتماعی و فرهنگیشهرسازی و پایداری اجتماعی و فرهنگی
بافت‌هاي تاريخي و بهسازي آثار تاريخيمرمت و احيا بافت‌های تاریخی شهری
مشكلات و روش‌هاي احياي بافت‌هاي فرسوده شهريمرمت و احيا بافت‌های تاریخی شهری
بررسي تجارب موفق بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و تاریخی در ایران و جهانمرمت و احيا بافت‌های تاریخی شهری
دیگر موضوعات مرتبط در مرمت و احيا بافت‌های تاریخی شهریمرمت و احيا بافت‌های تاریخی شهری
نقش شهرسازی در صرفه‌جویی در مصرف انرژیمحیط‌زیست، اقلیم و شهرسازی
كاهش آلودگي‌هاي زیست‌محیطی و حفظ اكولوژي شهريمحیط‌زیست، اقلیم و شهرسازی
تبيين نقش انرژي و اقليم در شكل‌دهي به فضاي شهري ايرانمحیط‌زیست، اقلیم و شهرسازی
ارزیابی توان محیط‌زیست، طبيعت و شهـرمحیط‌زیست، اقلیم و شهرسازی
دیگر موضوعات مرتبط در نقش محیط‌زیست و اقلیم در توسعه شهریمحیط‌زیست، اقلیم و شهرسازی
راهکارهای توسعه سرمايه‌گذاري در شهرهاشهرسازی و اقتصاد شهری
اقتصاد شهری و حقوقشهرسازی و اقتصاد شهری
كاربري زمين، توسعه فضاي شهري و اقتصاد شهریشهرسازی و اقتصاد شهری
مدیریت مالی و نگرش درآمدزايي در اقتصاد شهریشهرسازی و اقتصاد شهری
جلب مشاركت شهروندان در اداره امور شهريشهرسازی و اقتصاد شهری
اقتصاد غیررسمی و توسعه شهریشهرسازی و اقتصاد شهری
نظریه‌های برنامه‌ریزی توسعه اقتصادیشهرسازی و اقتصاد شهری
دیگر موضوعات مرتبط در شهرسازی و اقتصاد شهریشهرسازی و اقتصاد شهری
کاهش آسیب‌پذیری و بهسازی اماکن و شریان‌های شهریمدیریت بحران و پدافند غیرعامل در شهرسازی
راهکارهای کاهش هزینه‌های ناشی از بروز سوانح طبیعی در شهرهامدیریت بحران و پدافند غیرعامل در شهرسازی
نقش شهرسازی در مقابله با بحران‌ها و سوانح طبیعیمدیریت بحران و پدافند غیرعامل در شهرسازی
سوانح طبیعی و سکونتگاه‌های انسانیمدیریت بحران و پدافند غیرعامل در شهرسازی
دیگر موضوعات مرتبط در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در شهرسازیمدیریت بحران و پدافند غیرعامل در شهرسازی
توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پایدار شهریگردشگری شهری
نقش گردشگري در اقتصاد شهريگردشگری شهری
نقش معماری در توسعه گردشگری شهریگردشگری شهری
اوقات فراغت، جوانان و گردشگری شهریگردشگری شهری
دیگر موضوعات مرتبط در گردشگری شهریگردشگری شهری
ارتباط شهروند، حقوق شهروندي و مدیریت شهریجامعه‌شناسی شهری
آسیب‌های اجتماعی و پاتولوژی (آسیب‌شناسی) شهریجامعه‌شناسی شهری
نيازهاي فرهنگي و زندگي شهری، همبستگي اجتماعي، آموزش و فرهنگ پذیریجامعه‌شناسی شهری
روانشناسي محيطي در فضاي شهريجامعه‌شناسی شهری
نماهاي ساختماني، هويت شهري و جنبه‌هاي زيباشناختيجامعه‌شناسی شهری
سرمايه اجتماعي در شهرهاجامعه‌شناسی شهری
امنیت شهروندان و شهرسازیجامعه‌شناسی شهری
دیگر موضوعات مرتبط در جامعه‌شناسی شهریجامعه‌شناسی شهری
مدیریت دانش در شهرسازیمدیریت دانش و مطالعات میان‌رشته‌ای در شهرسازی
مطالعات میان‌رشته‌ای مرتبط با شهرسازیمدیریت دانش و مطالعات میان‌رشته‌ای در شهرسازی
دیگر موضوعات مرتبط با شهرسازی و طراحی شهریمدیریت دانش و مطالعات میان‌رشته‌ای در شهرسازی


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


دکمه تصویری

 موسسه مطبوعاتی مطالعات کاربردی شباک